Wednesday, Apr 23rd

Của Ăn Linh Hồn

Jesus overcame Sin and Death

Jesus overcame Sin and Death

"But thank God! He gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ."

(Romans 8:11)

This coming Sunday, we celebrate Easter, the Resurrection of ...

Tình Yêu & Gia Đình

Choosing to Believe the Best of Others

Choosing to Believe the Best of Others

I once heard about a husband and wife who were so upset after a big argument that they refused to speak to each other. That night, not wanting to be the first t...

Chuyện Có Thật

Vẫn Còn Đẹp Lắm

Vẫn Còn Đẹp Lắm

Két, két, két, tiếng cửa sắt kéo sập lại sau lưng!  Rồi tiếng ổ khoá bấm vào cái “tách!” Tôi giật mình, cảm giác như mình lại phải vào… tù!  Đã hơn ha...

Từ Thiện

Tôi Đi Overnight

Tôi Đi Overnight

Bạn thân mến, tôi lại sắp đi Việt Nam và Campuchia vào tháng 1 năm 2014 để đẫn MissionTrip! Hôm nay lục lại được một bài viết đã lâu – xin cùng chia sẻ – Tuy lo...